Regulamin sklepu

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.muzykaitechnologia.pl/prenumerata

administrowany jest przez Wydawnictwo Music Technology Press z siedzibą w Gdyni 81-603, ul. Kamrowskiego 7A/12, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 65055, NIP 958 033 78 72 (zwaną dalej „Wydawnictwem”).

 

2. W ramach swojej działalności Wydawnictwo prowadzi sprzedaż:

 

3. Z działem prenumeraty Wydawnictwa można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prenumerata@muzyka-tech.pl

 

4. Zamówienia prenumeraty czasopisma można dokonać od najbliższego wydawanego numeru lub każdego kolejnego numeru.

 

5. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia za zgodą jej opiekuna prawnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przy czym postanowienia punktów 13, 14 i 17 b) niniejszego regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

6. Zamówienia można składać wypełniając formularz zamówienia; w celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący powinien uprzednio zarejestrować się podając swoje dane określone w formularzu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa znajdującego się pod adresem: http://www.muzykaitechnologia.pl/prenumerata

 

7. Dostawa czasopism zamawianych w formie prenumeraty i pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism w kraju i zagranicę realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówiony magazyn w prenumeracie oraz pojedyncze, archiwalne numery - doręczane są listem ekonomicznym.

Termin dostawy czasopism zamawianych w formie prenumeraty i pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism w kraju i zagranicę realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej – wynika z Regulaminu Poczty Polskiej dostępnego na stronie: http://www.poczta-polska.pl/akty-prawne

 

8. Zapłaty za zamówioną prenumeratę lub zamówione archiwalne egzemplarze czasopism można dokonać:

 

9. Waluta płatności - ceny czasopism w formie prenumeraty oraz pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10. Faktury VAT dla firm Wydawnictwo wysyła po zarejestrowaniu wpłaty.

11. Wysyłka – zamówienia Wydawnictwo wysyła w następujących terminach:

 

12. Reklamacje.

 

 

Wszelkie reklamacje zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail będą rozpatrywane w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

 

13. Odstąpienie od umowy prenumeraty. Odstąpienie od umowy zamówienia pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism.

Kupujący, chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Wydawnictwo Music Technology Press, adres e-mail: prenumerata@muzyka-tech.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając jednoznaczne pisemne oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną.

 

 

Jeśli Kupujący wysłał informację o odstąpieniu od umowy po upływie powyższego terminu, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za magazyny otrzymane do chwili, w której poinformował Wydawnictwo o odstąpieniu od umowy prenumeraty.

 

 

14. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawachw tym zakresiezostały  zamieszczone w POLITYCE PRYWATNOŚCI

15. Wydawnictwo informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 listopada 2005 r. Kodeks dostępny jest pod adresem: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.

 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

a) przepisy Kodeksu Cywilnego,

b) przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

17. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 czerwca 2016 roku.